Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Burmistrz Okonka Zarządzenia 2023 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia 2023 rok, bieżące, menu 1777 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia 2023 rok

Zarządzenia 2023 rok

Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Okonka z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Okonka z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lędyczek.

Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Okonka z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Okonek 2023 r."

Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Okonka z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wystawiania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania kosztów podróży służbowych przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Okonka z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie planu kontroli nieruchomości, na których usytuowane są zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków na rok 2023.

Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Okonka z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lędyczek.

Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Okonka z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania oraz ustalenia stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Okonka z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu naboru wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie przez Gminę Okonek środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie Gminy Okonek w ramach programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Okonka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Okonka z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Okonka z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2023 dla przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Okonek.

Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Okonka z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania wniosków składanych o udzielenie dotacji i pozyskanie przez Gminę Okonek środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie Gminy Okonek w ramach programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Okonka z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Zarządzenie nr 14/2023 Burmistrza Okonka z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w niepublicznych przedszkolach i szkołach w 2023 roku, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Okonek.

Zarządzenie nr 15/2023 Burmistrza Okonka z dnia 20 lutego 2023 r.. w sprawie wprowadzenia ryczałtowych stawek opłat za służebność przesyłu oraz służebność gruntową ustanawianych na nieruchomościach stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Okonka z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2022 Burmistrza Okonka z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zarządzenie nr 17/2023 Burmistrza Okonka z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 18/2023 Burmistrza Okonka z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Okonka z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schemat procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki na terenie Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 20/2023 Burmistrza Okonka z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali komunalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Okonka z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych.

Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Okonka z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Okonka z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Okonka z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 25/2023 Burmistrza Okonka z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru oferty na realizację zadania publicznego Gminy Okonek z zakresu kultury fizycznej i sportu pn."Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach (w tym Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile) drużyn piłkarskich w kategoriach: "Juniorów Młodszych", "Seniorów", "Trampkarzy", "Żaków", "Orlików", "Młodzików".

Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Okonka z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Okonka z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Okonka z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie nr 29/2023 Burmistrza Okonka z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: regulaminu uprawiania amatorskiego połowu ryb na terenie nieruchomości gruntowej nr 1 w obrębie Podgaje oraz nieruchomości gruntowej nr 322 w obrębie Okonek oraz nieruchomości gruntowej nr 1 w obrębie Anielin pokrytych wodami stojącymi.

Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Okonka z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 99/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Okonku".

Zarządzenie nr 31/2023 Burmistrza Okonka z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 32/2023 Burmistrza Okonka z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku za 2022 rok.

Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Okonka z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru oferty na realizację zadania publicznego Gminy Okonek z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. "propagowanie gry w tenisa stołowego".

Zarządzenie nr 34/2023 Burmistrza Okonka z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Okonka z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Okonka z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Okonka z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie nr 36/2023 Burmistrza Okonka z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wykreślenia zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 37/2023 Burmistrza Okonka z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Okonka z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok.

Metryka

sporządzono
2023-01-03 przez Zabrocki Jakub
udostępniono
2023-01-03 16:00 przez Mikicki Grzegorz
zmodyfikowano
2023-03-31 09:06 przez Mikicki Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
794
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.