Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska Sesje 2020 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sesje 2020 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.), bieżące, menu 1700 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sesje 2020 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.)

Sesje 2020 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.)

Sesja XX Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2020 roku.
 
zwołanie sesji
 
Uchwała nr XX/122/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XX/123/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowemu dzierżawcy.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XX/124/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XX/125/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XX/126/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
- wyniki głosowania

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
- wyniki głosowania

Informacja z realizacji Fuduszu Sołeckiego za 2019 rok.
- wyniki głosowania
 
 
 

Sesja XXI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 roku.
 
zwołanie sesji
 
Uchwała nr XXI/127/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXI/128/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020-2028.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXI/129/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie wyższe.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXI/130/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Pocztowej - II etap.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXI/131/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Szczecineckiej - III etap.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXI/132/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Okonek.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXI/133/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Sołectwie Brzozówka.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXI/134/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie nieruchomości położonej w Okonku nr ew. dz. 165/1.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXI/135/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Okonek, w roku szkolnym 2019/2020.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXI/136/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w obrębach geodezyjnych Anielin i Borucino.
- wyniki głosowania

Informacja z działalności prowadzonej w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji w 2019 roku.
- wyniki głosowania

Informacja Burmistrza Okonka o zgłoszonych w 2019 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- wyniki głosowania

Informacja z realizacji w 2019 roku zadań inwestycyjnych.
- wyniki głosowania

Informacja Burmistrza Okonka o aktualnej sytuacji w rolnictwie.
- wyniki głosowania
 
 
 
 

Sesja XXII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 roku.


Uchwała nr XXII/137/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXII/138/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020-2028.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXII/139/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie III etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P na odcinku ul. Niepodległości w Okonku.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXII/140/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie III etapu remontu drogi powiatowej nr 1011P na odcinku Pniewo-Ciosaniec
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXII/141/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Okonek 2020"
- wyniki głosowania
- rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała nr XXII/142/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Okonek do Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie oraz przyjęcia jego Statutu.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXII/143/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Okonek na rok 2020.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXII/144/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.
- wyniki głosowania
 
 
 
 

Sesja XXIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 roku.
 
zwołanie sesji
 
Uchwała nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020-2028.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIII/147/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec - Pniewo.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIII/148/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowemu dzierżawcy.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIII/149/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w Okonku przy ul. Kolejowej.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIII/150/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lotyń - rejon ulic Kwiatowej i Osiedle.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIII/151/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Okonek.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIII/152/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Okonku i Lędyczku.
- wyniki głosowania
- rozstrzygnięcie nadzorcze.

Uchwała nr XXIII/153/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku przeprowadzonej w Sołectwie Brzozówka.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIII/154/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Okonku wniesioną przez Wojewodę Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
- wyniki głosowania

Informacja z działalności Okoneckiego Centrum Kultury za 2019 r.
- wyniki głosowania

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku za 2019 r.
- wyniki głosowania

Informacja z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
- wyniki głosowania

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Okonek za 2019 r.
- wyniki głosowania

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku za 2019 r.
- wyniki głosowania

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Okonku za 2019 r.
- wyniki głosowania

Sprawozdanie z działalności Komisji Porządku Publicznego =, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska za 2019 r.
- wyniki głosowania

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu oraz Integracji Europejskiej za 2019 r.
- wyniki głosowania

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych za 2019 r.
- wyniki głosowania
 
 
 
 
 

Sesja XXIV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 roku.
 
zwołanie sesji
 
Uchwała nr XXIV/155/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIV/156/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Borki, Borucino, Brzozówka, Chwalimie, Ciosaniec, Glinki Suche, Lędyczek, Lotyń, Lubnica, Lubniczka, Łomczewo, Pniewo, Podgaje, Skoki, Węgorzewo.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIV/157/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody dębów szypułkowych 'Łukasz" i "Czesław" znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Okonek.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIV/158/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIV/159/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku przeprowadzonej w zakresie nieruchomości położonej w Okonku nr ew. dz. 165/1.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIV/160/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaproszenia i zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Okonek rodziny narodowości polskiej - repatriantów z Kazachstanu,
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIV/161/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
- wyniki głosowania

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Okonek w 2019 r.
- wyniki głosowania
 
 
 

Sesja XXV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lipca 2020 roku.
 
zwołanie sesji
 
Uchwała nr XXV/162/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXV/163/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Okonek, w roku szkolnym 2020/2021.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXV/164/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Okonek 2020".
- wyniki głosowania
 
 
 

Sesja XXVI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2020 roku.
 
zwołanie sesji
 
Uchwała nr XXVI/165/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXVI/166/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Gminy Okonek, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- wyniki głosowania
 
 
 

Sesja XXVII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 roku.
 
zwołanie sesji
 
Raport o stanie gminy za 2019 rok.

Uchwała nr XXVII/167/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Okonka wotum zaufania.
- wyniki głosowania

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok
- sprawozdanie cd.
- sprawozdanie finansowe
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
- opinia Komisji Rewizyjnej


Uchwała nr XXVII/168/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXVII/169/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Okonka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXVII/170/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXVII/171/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020-2028.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXVII/172/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXVII/173/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXVII/174/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 76/2020 Burmistrza Okonka z dnia 14 sierpnia 2020 r.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXVII/175/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
- wyniki głosowania
 
 

Sesja XXVIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 września 2020 roku.
 
zwołanie sesji

Uchwała nr XXVIII/176/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXVIII/177/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 4 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego modernizacji drogi powiatowej nr 1010P na odcinku ul. Kolejowej w Okonku.
- wyniki głosowania
 
 

Sesja XXIX Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2020 roku.
 
zwołanie sesji
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku.
- wyniki głosowania

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020-2028.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIX/178/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIX/179/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020-2028.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIX/180/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIX/181/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 11 i 22 w Podgajach.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIX/182/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Okonek jako członka Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIX/183/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowemu dzierżawcy.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXIX/184/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Okonek położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Okonek.
- wyniki głosowania

 

Sesja XXX Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 roku.
 
zwołanie sesji
 
Informacja o realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny wraz z analizą egzaminów zewnętrznych 2019/2020.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/185/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/186/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Gminy Okonek, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/187/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/188/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Okonek na lata 2021-2025.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/189/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/190/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/191/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami i bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Okonek 2020"
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/192/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Okonek na lata 2021-2025.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/193/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/194/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Okonku na 2021 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/195/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku na 2021 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/196/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Okonku na 2021 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XXX/197/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1002P ul. Wiśniowa w Lotyniu.
- wyniki głosowania
 
Protokół z sesji wraz z wynikami głosowania

Materiał wideo z sesji
 

Sesja XXXI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2020 roku.
 
zwołanie sesji

Uchwała nr XXXI/198/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXI/199/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020 - 2028 z wynikami głosowania.
 
 

Sesja XXXII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 roku.
 
zwołanie sesji
 
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Okonku wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXII/200/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXII/201/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek - III kwartał wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Okonek na lata 2021-2030 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXII/203/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ALkoholowych dla Gminy Okonek na 2021 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXII/204/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Okonek na lata 2021-2022.

Uchwała nr XXXII/205/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowemu dzierżawcy wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXII/206/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXII/207/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXII/208/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku wraz z wynikami głosowania.
 
 

Sesja XXXIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 grudnia 2020 roku.
 
 
Uchwała nr XXXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIII/210/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020-2028 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1002P ul. Wiśniowa w Lotyniu wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Okonek wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Gminy Okonek, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Okonek wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Aktywna integracja w Gminie Okonek" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO na lata 2014-2020 wraz z wynikami głosowania.

 
 

Sesja XXXIV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku.
 
 
Uchwała nr XXXIV/216/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej w 2021 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej w 2021 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku  wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2021-2028 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XXXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji Okonek wraz z wynikami głosowania.

 

Metryka

sporządzono
2020-01-21 przez Mikicki Grzegorz
udostępniono
2020-01-21 00:00 przez Mikicki Grzegorz
zmodyfikowano
2021-01-29 13:32 przez Mikicki Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1560
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.