Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska Uchwały 2019 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2019 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.), bieżące, menu 1677 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2019 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.)

Uchwały 2019 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.)

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.
Wyniki głosowania.

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Okonek dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.
Wyniki głosowania.
Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO.

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Okonek.
Wyniki głosowania.

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek IV kwartał.
- załącznik
Wyniki głosowania.

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Okonek ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich z siedzibą w Pile.
Wyniki głosowania.

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedli Gminy Okonek.
Wyniki głosowania.

Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Okonek.
Wyniki głosowania.
- Rozstrzygnięcie RIO do uch. nr 44.

Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Okonek od Krajowego Ośrodka Wspoarcia Rolnictwa.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Okonku, stanowiącej własność Gminy Okonek.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia nieruchomości położonej w Okonku stanowiącej własność Gminy Okonek.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie I etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P na odcinku ul. Niepodległości w Okonku.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Okonku wniesioną przez dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowanianform doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie wyższe.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Okonek w 2019 r."
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Okonek na rok 2019.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa Sołectwa Pniewo.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2019-2028.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Okonka wotum zaufania.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok.
Wyniki głosowania.
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku o wykonaniu budżetu Gminy Okonek za 2018 rok.

Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Okonka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Wyniki głosowania.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Okonka za wykonanie budżetu Gminy Okonek w 2018 roku.
- Uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Okonka za wykonanie budżetu Gminy Okonek w 2018 roku.

Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Okonek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2019-2028.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu w rejonie ulic Szczecineckiej i Pocztowej.
Wyniki głosowania.
Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek-III kwartał.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie II etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P na odcinku ul. Niepodległości w Okonku.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Okonku wniesioną przez Wojewodę Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Pocztowej i Polnej w miejscowości Lotyń.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Glinki Mokre, Glinki Suche, Węgorzewo, Łomczewo i Anielin, gm. Okonek.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Okonku wniesioną przez Wojewodę Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XII/77/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Okoneckiemu Centrum Kultury w Okonku.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Okonek do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/356/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Okonek.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Lotyniu, stanowiących własność Gminy Okonek.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2019-2028.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 9 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępst oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeńwynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XV/85/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XV/86/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Pocztowej.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XV/87/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Rzecznej w Okonku.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łomczewie, stanowiącej własność Gminy Okonek.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XV/89/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Podgaje, stanowiących własność Gminy Okonek.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XV/90/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowemu dzierżawcy.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XV/91/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr XV/92/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa Sołectwa Węgorzewo.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr XVI/93/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Aktywna integracja w Gminie Okonek" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wyniki głosowania.
 
Uchwała nr XVII/94/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVII/95/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2019 - 2028.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVII/96/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
- wyniki głosowania 1
- wyniki głosowania 2
- wyniki głosowania 3

Uchwała nr XVII/97/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożtyku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVII/98/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jeziornej w Okonku.
- wyniki igłosowania

Uchwała nr XVII/99/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/283/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych w Okonku i Lędyczku.
- wyniki głosowania
 
Uchwała nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/101/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Okonek.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/102/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Okonek na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/103/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Okonek ze stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie".
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/104/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/105/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli Gminy Okonek.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/106/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Okonku na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/107/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/108/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Okonku na 2020 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/109/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2019-2028.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/110/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Gminy Okonek, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/111/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XVIII/112/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Okonek.
- wyniki głosowania
 
Uchwała nr XIX/113/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XIX/114/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej w 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XIX/115/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku na 20202 rok.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XIX/116/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Gminy Okonek, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- wyniki głosowania
- wyniki głosowania 2

Uchwała nr XIX/117/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2020-2028.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
- wyniki głosowania
- wyniki głosowania 2

Uchwała nr XIX/119/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Okonek.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XIX/120/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaproszenia i zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Okonek rodziny narodowości polskiej - repatriantów z Kazachstanu.
- wyniki głosowania

Uchwała nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".
- wyniki głosowania

Metryka

sporządzono
2019-02-21 przez Maciej Naus
udostępniono
2019-02-21 00:00 przez Mikicki Grzegorz
zmodyfikowano
2021-01-18 15:34 przez Mikicki Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1085
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.