Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska Uchwały 2011 rok (kadencja 2010 r. - 2014 r.)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2011 rok (kadencja 2010 r. - 2014 r.), bieżące, menu 1297 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2011 rok (kadencja 2010 r. - 2014 r.)

Uchwały 2011 rok (kadencja 2010 r. - 2014 r.)

Uchwała Nr VI/17/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011 - 2025.

Uchwała Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji stałego łącza Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Uchwała Nr VI/20/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w zakresie kosztów bieżących utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku.

Uchwała Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu "Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła" realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego oraz przyjęcia tego projektu do realizacji.

Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Okonek na rok 2011.

Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Okonek na rok 2011".

Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Okonku na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Okonku na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku na 2011 rok.

Uchwała Nr VII/28/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011-2025.

Uchwała Nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność komunalną i dowiezione do oczyszczalni.

Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę.

Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie podziału Sołectwa Borki.

Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 stycznia 2007 r.

Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2006 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011 - 2025.

Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011.

Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Okonek na 2012 rok środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych w Pile.

Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Okonek.

Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/345/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1010P i 1013P na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w miejscowości Jastrowie do miejscowości Borucino.

Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Pile.

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Okonek na lata 2011 - 2016.

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr L/273/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Okonek.

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Okonek.

Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011 - 2025.

Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Okonek".

Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Okonek oraz szczegółowych warónków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Uchwała Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Okonka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011 - 2025.

Uchwała Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011 - 2025.

Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczi długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Okonek do realizacji projektu pn.: Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas 1,2 i 3 w szkołach podstawowych Gminy Okonek, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu położonego w Okonku przy ul. Niepodległości 44 na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Okonek.

Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławnika.

Uchwała Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr XIII/69/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Okonek do realizacji projektu pn.: Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas 1,2 i 3 w szkołach podstawowych Gminy Okonek, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Glinki Suche, Węgorzewo i Wojnówko.

Uchwała Nr XIV/71/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Niepoległości.

Uchwała Nr XV/74/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XV/75/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr XV/76/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Uchwała Nr XV/77/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

Uchwała Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr XVI/80/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/31/2003 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XVII/81/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zminay Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2011-2025.

Uchwała Nr XVII/82/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.
Uchwała Nr XVII/83/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Uchwała Nr XVII/84/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011.

Uchwała Nr XVII/85/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny.
Uchwała Nr XVIII/86/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 3 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Lotyń przy drodze krajowej nr 11.
Uchwała Nr XIX/87/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok

Uchwała Nr XIX/88/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku.

Uchwała Nr XIX/89/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki zabudowanej nr 647/1 położonej w Okonku przy ul. Kolejowej 18 na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XX/90/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr XX/91/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

Uchwała Nr XX/92/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XX/93/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/95/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Okonku.

Uchwała Nr XX/94/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wskazania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku do prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku.
Uchwała Nr XXI/95/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr XXI/96/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/92/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXI/97/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

Uchwała Nr XXI/98/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr XXI/99/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożtytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
Uchwała Nr XXII/100/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Uchwała Nr XXII/101/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę.

Uchwała Nr XXII/102/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność komunalną i dowiezione do oczyszczalni.

Uchwała Nr XXII/103/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o udzielanie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji stałego łącza wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Uchwała Nr XXII/104/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXII/105/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Uchwała Nr XXII/106/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Okonek na rok 2012.

Uchwała Nr XXII/107/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Okonku na 2012 rok.

Uchwała Nr XXII/108/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Okonku na 2012 rok.

Uchwała Nr XXII/109/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku na 2012 rok.

Metryka

sporządzono
2011-01-28 przez Bronisława Ćwikła
udostępniono
2011-01-28 01:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2012-08-31 02:00 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
764
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.