Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska Uchwały 2022 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2022 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.), bieżące, menu 1756 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2022 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.)

Uchwały 2022 rok (kadencja 2018 r. - 2023 r.)

Uchwała nr XLVII/313/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVII/314/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie wyższe wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVII/315/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVII/316/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Okonek instrumentem płatniczym wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVII/318/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zielona w Okonku wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVII/319/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nazwy ulicy Brzozowa w Okonku wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVII/320/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotyń - rejon ul. Polnej" wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVII/321/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Okonku wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVII/322/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVII/322/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowemu dzierżawcy wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVII/322/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Okonek w 2022 roku" wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVIII/325/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVIII/326/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2031 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVIII/327/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Okonek na lata 2022-2030 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLVIII/328/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Okonek na rok 2022 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLIX/329/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr XLIX/330/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Okonek na lata 2022-2025.

Uchwała nr XLIX/331/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Uchwała nr L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr L/333/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2031 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr L/334/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych w Okonku i Lędyczku wraz z wynikami głosowania.
Wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2023 r. 

Uchwała nr L/335/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Okonek wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr L/336/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/111/2019 Rady Miejskiej w Okonku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr L/337/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Okonek wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr L/338/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Okonek w roku szkolnym 2022/2023 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr L/339/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 37/2022 Burmistrza Okonka z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Okonek zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LI/340/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Okonka wotum zaufania wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LI/341/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LI/342/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Okonka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LII/344/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w obrębie Borucino.

Uchwała nr LII/345/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia nieruchomości położonej w Lotyniu stanowiącej własność Gminy Okonek.

Uchwała nr LII/346/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LII/347/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LIII/348/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LIII/349/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2031 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LIV/351/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych przez organy inne niż gmina Okonek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LIV/352/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Okonek oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LIV/353/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LIV/354/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowemu dzierżawcy wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LIV/355/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Okonka wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LV/357/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2031.
Wyniki głosowania.

Uchwała nr LV/358/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVI/359/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVI/360/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2031 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVII/361/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVII/362/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Złotowskiemu wspierającej działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w zakresie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 10005P w miejscowości Glinki Suche wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVII/363/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Okonek wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVII/364/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" wraz z wynikami głosowania.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2022 r.

Uchwała nr LVII/365/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Okonku na 2023 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVII/366/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku na 2023 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVII/367/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Okonku na 2023 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVII/368/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2028 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVIII/369/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVIII/370/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2028 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVIII/371/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Gminy Okonek, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek wraz z wynikami głosowania.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVIII/374/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Okonek wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVIII/375/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVIII/376/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedli Gminy Okonek wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVIII/377/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LVIII/378/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LIX/379/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LX/380/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LX/381/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022-2028 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LXI/382/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LXII/383/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LXII/384/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Gminy Okonek, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała nr LXII/385/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2023-2029 wraz z wynikami głosowania.

Uchwała nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

Metryka

sporządzono
2022-03-04 przez Kamińska Krystyna
udostępniono
2022-03-04 00:00 przez Mikicki Grzegorz
zmodyfikowano
2023-10-23 11:42 przez Mikicki Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2206
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.