Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska Sesje 2007 (kadencja 2006r. -2010 r.)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sesje 2007 (kadencja 2006r. -2010 r.), bieżące, menu 1208 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sesje 2007 (kadencja 2006r. -2010 r.)

Sesje 2007 (kadencja 2006r. -2010 r.)

V Sesja Rady Miejskiej - 30 stycznia 2007 r.

- Uchwała V/40/ 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

* załączniki 1,2

* załączniki 3,4

- Uchwała V/41/2007 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II stopnia orzekających
za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracownikow Urzedu Miasta i Gminy w Okonku.

- Uchwała V/42/2007 o zamiarze likwidacji przedszkola w Borucinie.

- uchwała V/43/2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku
na 2007 r.

- Uchwała V/44/2007 w sprawie ustalenia statutów Sołectw i Osiedli w Mieście i Gminie Okonek.

Informacja z działalności prowadzonej z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji za 2006 r. (plik do pobrania)

Protokół z sesji


VI Sesja Rady Miejskiej - 2 marca 2007 r.

- Uchwała VI/45/2007 zmieniająca uchwałę Nr XXV/103 /04 Rady Miejskiej w Okonku z dnia
7 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę.

- Uchwała VI/46/2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

załaczniki 1,2

załączniki 3,4,5

- Uchwała VI/47/2007 w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta
i Gminy Okonek

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku o funkcjonowaniu d o d a t k ó w m i e s z k a n i o w y c h zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. (plik do pobrania)

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku za okres 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.(plik do pobrania)

Informacja z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2006 rok. (plik do pobrania)

Informacja o sprzedaży w okresie od dnia 01.01. 2006 r. do dnia 31.12.2006 r. nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Okonek (plik do pobrania)

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Okone z realizacji zadań inwestycyjnych w 2006 roku.(plik do pobrania)

Protokół z sesji


VII Sesja Rady Miejskiej - 27 marca 2007 r.

- Uchwała VII/48/2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
- załaczniki 1,2,3

Informacja z działalności placówek oświatowych za 2006 rok.(plik do pobrania)

Protokół z sesji


VIII Sesja Rady Miejskiej - 24 kwietnia 2007 r.

- Uchwała VIII/49/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Okonek
za 2006 r.

- Uchwała VIII/50/2007 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek w 2007 roku.

- Uchwała VIII/51/2007w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola w Borucinie.

- Uchwała VIII/52/2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne
gminy Okonek

- Uchwała VIII/53/2007 w sprawie: informacji o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

- Uchwała VIII/54/2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok.

- załączniki 1,2

- załączniki 3-9

- Uchwała VIII/55/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pile.

- Uchwała VIII/56/2007 w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

- Uchwała VIII/57/2007 w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

- Uchwała VIII/58/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego
na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1005P na odcinku Glinki Suche
– Glinki Mokre.

- Uchwała VIII/59/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego
na przebudowie drogi powiatowej nr 1008P na odcinku Lędyczek – Okonek.


IX Sesja Rady Miejskiej w Okonku - dnia 19 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/60/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.
- załącznik Nr 1
- załącznik Nr 2
- załącznik Nr 3
- załącznik Nr 4
- załącznik Nr 5
- załącznik Nr 6
- załącznik Nr 7
- załącznik Nr 8

- Uchwała Nr IX/61/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników

-Uchwała Nr IX/62/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Okonek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

-Uchwała Nr IX/63/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Okonek.

- Uchwała Nr IX/64/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IV/31/2006 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Okonek na rok 2007.

- Uchwała Nr IX/65/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Okonek

- Uchwała Nr IX/66/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek” przyjętego uchwałą nr XXXVI/169/05 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 grudnia 2005 r. i planów miejscowych.
- załącznik

- Uchwała Nr IX/67/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Okonek

1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Okonek o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy
Okonek w okresie od 01 stycznia do 31 maja 2007 roku.

3. Informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Okonek w 2006 roku.

4. Informacji o działalności straży miejskiej na terenie miasta i gminy za okres od 16.10.2006
do 31.05.2007 roku.

Protokół z sesji


X sesja Rady Miejskiej w Okonku dnia 8 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr X/68/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 08 sierpnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia woli dofinansowania dla projektów współfinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2010.

Uchwała nr X/69/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 08 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok.

załącznik Nr 1
załącznik Nr 2
załącznik Nr 3
załącznik Nr 4
załącznik Nr 5

Protokół z sesji


XI sesja Rady Miejskiej w Okonku dnia 28 sierpnia 2007 roku.

Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/196/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku.

Uchwała Nr XI/71/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Okonek.

Uchwała Nr XI/72/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Okonek.

UCHWAŁA NR XI/73/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznawania nauczycielom zwolnień od obowiązków realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określenia zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów.

Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy Niepodległości 45 w Okonku na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała Nr XI/75/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Okonek.

Informacja dotycząca przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008
załącznik Nr 1 i 2
załącznik Nr 3

Protokół z sesji


XII Sesja Rady Miejskiej w Okonku.

Uchwała Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

załącznik Nr 1
załącznik Nr 2
załącznik Nr 3
załącznik Nr 4
załącznik Nr 5
załącznik Nr 6
załącznik Nr 7

Uchwała Nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Okonek.

Uchwała Nr XII/78/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

Uchwała Nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie.

Uchwała Nr XII/80/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Uchwała Nr XII/81/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Okonek.
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Uchwała Nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.

1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Okonek o aktualnej sytuacji w rolnictwie.

2. Informacja o realizacji stypendium szkolnego w ramach tzw. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2006/2007.

3. Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonkuo funkcjonowaniu dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r.za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 30.06.2007 r.

4. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Okonku w okresie od 24 listopada 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku.

Protokół z sesji.


XIII sesja Rady Miejskiej w Okonku dnia 30 października 2007 r.

INFORMACJAdotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Okonku.

INFORMACJAdotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników jednostek organizacyjnych miasta i gminy Okonek.

Uchwała Nr XIII/84/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.
-uzasadnienie
-załącznik nr 1
-załącznik nr 2
-załącznik nr 3
-załącznik nr 4

Uchwała Nr XIII/85/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu specjalnego sanitarnego – karetki dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Uchwała Nr XIII/86/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Okonek o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr XIII/87/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/204/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Okonek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Ordynacji Podatkowej, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr VII/31/2003 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

Uchwała Nr XIII/89/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podgaje obszaru obejmującego teren wzdłuż drogi krajowej nr 11 we wsi Podgaje.
-załącznik nr 1

Protokół z sesji.


XIV sesja Rady Miejskiej w Okonku dnia 27 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XIV/90/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność komunalną i dowiezione do oczyszczalni.

Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę.

Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIV/94/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od
posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała Nr XIV/95/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku leśnego.

Uchwała Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

Uchwała Nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego.
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

Protokół z sesji.


XV sesja Rady Miejskiej w Okonku dnia 07 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XV/99/2007Rady Miejskiej w Okonku z dnia 07 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Uchwała Nr XV/100/2007Rady Miejskiej w Okonku z dnia 07 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek w 2008 roku.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1

Protokół z sesji.


XVI sesja Rady Miejskiej w Okonku dnia 28 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr XVI/101/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Okonku na 2008 rok.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XVI/102/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Okonku na 2008 rok.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XVI/103/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Okonku na 2008 rok.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XVI/104/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu oraz Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Okonku na 2008 rok.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XVI/105/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku na 2008 rok.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XVI/106/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

- uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/107/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświaty w Okonku.
- uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/108/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach na terenie miasta i gminy Okonek.
- uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/109/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta i gminy Okonek.
- uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/110/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświaty w Okonku.
- uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/111/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Okonek na lata 2008 – 2013.

Uchwała Nr XVI/113/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Okonek na lata 2008-2010.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Okonek na rok 2008.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XVI/115/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Okonek.
- uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/116/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1010P na odcinku Borucino – Pniewo – Jastrowie”.
- uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/117/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji stałego łącza Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Złotowie.
- uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/118/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.
- uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/119/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w zakresie kosztów bieżących utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku.
- uzasadnienie

Uchwała nr XVI/120/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7

Uchwała nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu oraz Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Okonku za rok 2007.

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych za rok 2007.

Sprawozdanie z działalności Komisji Porządku Publicznego,Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska za rok 2007.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Protokół z sesji


Metryka

sporządzono
2009-04-02 przez
udostępniono
2009-04-02 02:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2014-04-16 15:23 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
661
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.