Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska Uchwały 2016 rok (kadencja 2014 r. - 2018 r.)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2016 rok (kadencja 2014 r. - 2018 r.), bieżące, menu 1538 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2016 rok (kadencja 2014 r. - 2018 r.)

Uchwały 2016 rok (kadencja 2014 r. - 2018 r.)

Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej.

Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Piastowskiej.

Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w Lotyniu przy ul. Pocztowej.

Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w Borucinie.

Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowemu dzierżawcy.
Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.
Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Okonek.

Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie".

Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Okonek w 2016 roku".

Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/210/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Okonku.
Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup stacji meteorologicznej".

Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziana dla danej drogi gminnej na drogach gminnych będących w zarządzie Burmistrza Okonka.

Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświaty w Okonku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku.
Uchwała Nr XXV/162/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2015 rok.
Uchwała Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Okonka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała Nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż prawa własności budynku użytkowego oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Okonku na rzecz Okoneckiego Centrum Kultury i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży.

Uchwała Nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Okonek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Uchwała Nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Uchwała Nr XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2016 - 2028.

Uchwała Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowemu dzierżawcy.

Uchwała Nr XXVI/170/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których włąścicielem lub zarządzającym jest Gmina Okonek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Złotowskiego zadań zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Okonek.
Uchwała Nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.
Uchwała Nr XXVII/173/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2016-2028.
Uchwała Nr XXVII/174/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funfuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2016 roku.
Uchwała Nr XXVII/175/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi krajowej nr 22".
Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Uchwała Nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2016 - 2028.

Uchwała Nr XXVIII/178/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych.

Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Złotowskiego zadań zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała Nr XXVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom.

Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Okonek do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020".

Uchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Okonka.
Uchwała Nr XXIX/183/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.
Uchwała Nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia w 2016 roku kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XXX/186/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Okoneckiego Centrum Kultury udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Okonek.

Uchwała Nr XXX/187/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Okonku" oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr XXX/188/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1012P Podgaje - Borucino w miejscowości Podgaje.
Uchwała Nr XXXI/189/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Uchwała Nr XXXI/190/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2016 - 2028.

Uchwała Nr XXXI/191/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2016 r. w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu Gminy Okonek na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XXXII/192/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Uchwała Nr XXXII/193/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXII/194/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

Uchwała Nr XXXII/195/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowemu dzierżawcy.

Uchwała Nr XXXII/196/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom.

Uchwała Nr XXXII/197/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu w rejonie ulic Szczecineckiej i Pocztowej.

Uchwała Nr XXXII/198/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okonek ulica Dębowa.
Uchwała Nr XXXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Uchwała Nr XXXIII/200/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXIII/202/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Okonek.

Uchwała Nr XXXIII/203/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Okonek na lata 2017-2018.

Uchwała Nr XXXIII/204/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Okonek na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Okonek na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XXXIII/207/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola w Lotyniu i włączenia go do Zespołu Szkół w Lotyniu.

Uchwała Nr XXXIII/208/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Okonek.

Uchwała Nr XXXIII/209/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom.
Uchwała Nr XXXIV/210/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę.

Uchwała Nr XXXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność komunalną i dowiezione do oczyszczalni.

Uchwała Nr XXXIV/212/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i przekazywania z budżetu Gminy Okonek na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środkó finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

Uchwała Nr XXXIV/213/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXIV/214/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2017 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

Uchwała Nr XXXIV/215/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2017-2028.
- Uchwała Nr SO.0951/16/D/14/Pi/2017 (215, 216) Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2017 r. Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała Nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
- Uchwała Nr SO.0951/16/D/14/Pi/2017 (215, 216) Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2017 r. Miasta i Gminy Okonek.
- Uchwała Nr SO.0951/16/D/14/Pi/2017 (216) Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2017 r. Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała Nr XXXIV/217/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Gminy Okonek na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Gminy Okonek na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXXIV/219/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Gminy Okonek, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/108/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Okonek na rzecz publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakreu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Uchwała Nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/200/2001 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Okonek.

Uchwała Nr XXXIV/222/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku.

Uchwała Nr XXXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Okonku na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Okonku na 2017 rok.

Metryka

sporządzono
2016-01-18 przez Maciej Naus
udostępniono
2016-01-18 01:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2017-03-01 08:09 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3345
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.