Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Karty Usług - jak załatwić sprawę w urzędzie Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, bieżące, menu 1612 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Podstawa prawna:

- art.72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017r., poz. 1189 ze zm.)

-Uchwała nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej składany do Burmistrza Okonka za pośrednictwem dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony lub był zatrudniony (dotyczy emerytów i rencistów) w terminie do 30 października danego roku kalendarzowego.

W sytuacjach wyjątkowych na wniosek nauczyciela, pomoc zdrowotna może być przyznana poza określonym terminem.

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt choroby, w tym przewlekłej, długotrwałej lub której przebieg jest wyjątkowo ciężki,

- oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem imienne rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia specjalistycznego lub zakup leków,

- oświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, w przeliczeniu na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przyznając pomoc nauczycielom bierze się pod uwagę:

1/ stan zdrowia nauczyciela i przebieg jego choroby,

2/ sytuację materialną rodziny nauczyciela,

3/ wysokość poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

4/ wysokość środków zaplanowanych w budżecie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wysokość pomocy zdrowotnej udzielonej jednemu nauczycielowi nie może w ciągu roku budżetowego przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość obowiązującego w tym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego rozporządzeniem Rady Ministrów.

informacja o prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Okonek, reprezentowana przez Burmistrza Okonka z siedzibą w Okonku przy ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, tel. 67 266 90 03, mail: ratusz@okonek.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Okonku pod adresem: kadry@okonek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku.
Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Załączniki:

Oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny nauczyciela.
Zapisz dokument
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.
Zapisz dokument

Metryka

sporządzono
2017-08-30 przez Maciej Naus
udostępniono
2017-08-30 02:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2018-05-24 14:25 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
822
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.