Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Karty Usług - jak załatwić sprawę w urzędzie Lokalizacja inwestycji Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy okonek
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy okonek, bieżące, menu 1569 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy okonek

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy okonek

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY OKONEK

Sprawa prowadzona przez Wydział Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Środowiska

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z załączonym dowodem zapłaty opłaty skarbowej,
 • 1 egz. map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500, 1:1000 z oznaczeniem nieruchomości,
 • charakterystyczne szkice obiektów i ich usytuowanie w formie graficznej oraz opis przedsięwzięcia.

Wzory wniosków do pobrania na miejscu w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Środowiska, pok. nr 30

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2006 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 246, poz. 1804) opłata za zaświadczenie wynosi 17,00 złotych.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku (złożenia wniosku),

na konto bankowe:

Gmina Okonek

SBL O/Okonek

Nr konta 83 8941 1016 0050 0861 2000 0080

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat, Budynek A, I piętro.

Godziny pracy:

 • poniedziałek 700 -1600
 • wtorek - czwartek 700 – 1500
 • piątek 700 -1400

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Środowiska, Budynek B, I piętro, pok. 30

Kontakt:

Karolina Liwińska

tel. (067) 2660959,

e-mail plany@okonek.pl

Termin odpowiedzi:

14 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Czynności do wykonania przed złożeniem wniosku:

Sprawdzić w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Środowiska, czy wnioskowany teren objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
informacja o prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Okonek, reprezentowana przez Burmistrza Okonka z siedzibą w Okonku przy ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, tel. 67 266 90 03, mail: ratusz@okonek.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Okonku pod adresem: kadry@okonek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku.
Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zapisz dokument

Metryka

sporządzono
2016-09-08 przez Maciej Naus
udostępniono
2016-09-08 02:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2018-05-24 14:15 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
595
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.