Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Miejska 10. Petycje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „10. Petycje, bieżące, menu 1556 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

10. Petycje

10. Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

 

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Forma petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. "petycji wielokrotnej". W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Okonka.

 

 


2015 ROK

Informacja

 


2017 ROK

Informacja


2018 ROK

Informacja


2019 ROK

Informacja


2020 ROK

Informacja


2022 ROK

Informacja


 2017/2018

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
biblioteczka-samorzadowca@samorząd.pl
Skan petycjiSystem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji07.02.2017zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycjibrak 

2.

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
biblioteczka-samorzadowca@samorząd.pl

Skan petycji

Załączniki

Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko
Talentów NIVEA" - edycja 2017
26.05.2017zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycjibrak 

3.

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
biblioteczka-samorzadowca@samorząd.pl

 

Petycja

Załączniki

Zwiększania bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego.21.06.2017zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycjibrak 

4.

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
biblioteczka-samorzadowca@samorząd.pl

Petycja

Załączniki

Program „Wzorowa Łazienka”14.09.2017zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycjibrak 

5.

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
biblioteczka-samorzadowca@samorząd.pl

Petycja

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych - zmieniajmy Gminy i Samorza?dy na Lepsze14.09.2017zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycjibrak 

6.

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
biblioteczka-samorzadowca@samorząd.pl

Petycja

Inicjatywa - Optymalizujmy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywnos?c? energetyczna?23.11.2017zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycjibrak 

7.

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
biblioteczka-samorzadowca@samorząd.pl

Petycja

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych - zmieniajmy Gminy i Samorza?dy na Lepsze05.12.2017zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycjibrak 

8.

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Petycja

Efektywność energetyczna,

Inicjatywa - walczmy ze smogiem.

13.09.2018zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycjibrak

Odpowiedź wysłano drogą elektroniczną

(odpowiedź do pobrania)

 

 


2019 ROK

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia petycji
Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorców - mikroporady.plPetycjaInicjatywa wspierania mikroprzedsiębiorców01.04.2019zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycjibrak(odpowiedź do pobrania)

Adwokat Renata Sutor
ul. Rynek 8b
34-700 Rabka Zdrój

PetycjaPetycja w zakresie zmiany przepisów prawa.11.04.2019zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycjibrak 

Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Petycja 28.05.2019   
Adam Szulc Prezes Zarządu
Szulc - Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Petycja 31.05.2019   

Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

Petycja 24.09.2019   
Fundacja Rozwoju BezgotówkowegoPetycja 15.10.2019   

2020 ROK

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia petycji
Mieszkańcy ulicy Osiedle nad Gwdą w Podgajach.PetycjaPetycja o instalację progów zwalniających.22.05.2020zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycji  (Odpowiedź do pobrania)
 Aleksandra UPetycjaPetycja o rozpatrzenie zawartej w treści uchwały.14.12.2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycji  (Odpowiedź do pobrania)
Piotr SterkowskiPetycjaPetycja o uchwalenie zawartej uchwały.15.12.2020zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycji  (Odpowiedź do pobrania)
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet KonstytucyjnyPetycjaPetycja o uchwalenie uchwały: "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"21.12.2020zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złozenia petycji  (Odpowiedź do pobrania)
       

 

Metryka

sporządzono
2016-06-21 przez Mikicki Grzegorz
udostępniono
2016-06-21 00:00 przez Mikicki Grzegorz
zmodyfikowano
2023-06-27 10:04 przez Mikicki Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
983
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.