Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Karty Usług - jak załatwić sprawę w urzędzie Wydawanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydawanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, bieżące, menu 1480 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydawanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydawanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Sprawa prowadzona przez Wydział Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Środowiska

Referat Rolnictwa i Środowiska

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXVII/137/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2049)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 934)

Wymagane dokumenty:

pisemny wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zawierający:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,
 • nr identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidywanych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu prowadzenia,

załączniki wymagane do wniosku:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wobec KRUS lub ZUS (załącznik nr 1),
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z potwierdzeniem przeprowadzanych badań technicznych,
 • dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, gdzie jest zaplecze techniczne (akt notarialny),
 • kserokopia nadania NIP,
 • kserokopia nadania nr REGON,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej cz. III, pkt. 42 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783). Wpłata na konto bankowe SBL O/Okonek nr konta: 83 8941 1016 0050 0861 2000 0080.
 • dokument potwierdzający gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (kopia umowy),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami dla przedsiębiorców ubiegających się
  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (załącznik nr 2).

Miejsce złożenie dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Okonku, budynek A, I piętro

Godziny pracy:

 • poniedziałek 700 - 1600
 • wtorek - czwartek 700 - 1500
 • piątek 700 -1400

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Środowiska, Referat Rolnictwa i Środowiska budynek B, I piętro, pok. 26

Kontakt:

Agnieszka Kisiel

tel. (67) 266 09 57, e-mail ekologia@okonek.pl

Termin odpowiedzi:

30 dni.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Burmistrza Okonka, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje:

Prosi się o podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

informacja o prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Okonek, reprezentowana przez Burmistrza Okonka z siedzibą w Okonku przy ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, tel. 67 266 90 03, mail: ratusz@okonek.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Okonku pod adresem: kadry@okonek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku.
Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Załączniki:

Wniosek na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.Zapisz dokument
Załącznik nr 1Zapisz dokument
Załącznik nr 2Zapisz dokument

Metryka

sporządzono
2014-07-23 przez Maciej Naus
udostępniono
2014-07-23 02:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2018-05-24 14:20 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4767
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.