Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Karty Usług - jak załatwić sprawę w urzędzie Podatki-deklaracje i informacje podatkowe Podatek od środków transportowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od środków transportowych, bieżące, menu 1467 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

WYMIAR PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Sprawa prowadzona przez Wydział Finansowo-Budżetowy

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
 • Uchwała nr LVIII/378/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom wraz z wynikami głosowania.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych,
 2. Korekta deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych w związku z zaistnieniem zdarzeń mających wpływ na zmianę wysokości podatku wraz z wyjaśnieniem zaistniałych zmian

 

Opłaty:

brak

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat budynek A, pokój nr 10

 

Godziny pracy:

poniedziałek 700 - 1600
wtorek – czwartek 700 – 1500
piątek 700 - 1400

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowo - Budżetowy, pokój nr 5, budynek A

 

Kontakt:

tel. (067) 2660971, e-mail: oplaty@okonek.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od wydanej decyzji podatkowej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia kierowane za pośrednictwem Burmistrza Okonka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile

 

informacja o prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Okonek, reprezentowana przez Burmistrza Okonka z siedzibą w Okonku przy ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, tel. 67 266 90 03, mail: ratusz@okonek.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Okonku pod adresem: kadry@okonek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Deklaracja DT-1

Deklaracja DT-1/A

Metryka

sporządzono
2014-07-22 przez Maciej Naus
udostępniono
2014-07-22 02:00 przez Mikicki Grzegorz
zmodyfikowano
2023-03-10 10:10 przez Mikicki Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
645
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.